Phát huy vai trò của công tác tuyên giáo ở Đảng bộ huyện Chợ Mới

          Với vai trò là cơ quan chuyên môn và nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo huyện ủy Chợ Mới đã làm tốt chức năng được giao là tham mưu cho cấp ủy huyện mà trực tiếp là Ban thường vụ và Thường trực huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

         Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chính vì vậy, dưới sự định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các nội dung tuyên truyền của huyệnlà tập trung đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII;  kết quả và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; tuyên truyền, phổ biếnchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;việcthực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn;các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế, của tỉnh, của huyện;tuyên truyền những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; công tác phòng, chống dịch Covid- 19…

          Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã làm tốt nhiệm vụđược giao thường xuyên theo dõi, đôn đốcviệc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện trong toàn Đảng bộ huyện. Định kỳ hằng tháng Ban Tuyên giáo định hướng tuyên truyền tới 44 chi, đảng bộ trực thuộc huyện đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Theo đó, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã nghiêm túc tổ chức triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các tài liệu học tập Nghị quyết với nội dung ngắn gọn có trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu. Trong quá trình tuyên truyền, các đồng chí báo cáo viên thường xuyên cập nhật thông tin; ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ cho công tác tuyên truyền miệng. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo nắm bắt, tập hợp tình hình dư luận liên quan đến các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được nhân dân quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nắm được chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Thị Tuyết Mai – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm Chính trị huyện

trong một buổi kiểm tra, thăm nắm tình hình công tác tuyên giáo tại xã Yên Cư 

          Trong lĩnh vực khoa giáo,Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Huyện uỷ chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; ban hành Kế hoạch thực hiện công tác khoa giáo năm 2021; báo cáo số liệu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở, các đơn vị, các ngành trong khối khoa giáo căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

          Đối với lĩnh vực văn hóa – văn nghệ, theo định hướng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả và đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo quy định.

         Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Huyện ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị và tổ chức Lễ báo công dâng Bác cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021tại Khu di tích K9 Đá Chông và Đền thờ Bác Hồ tại Ba Vì, Hà Nội. Kết quả khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021: có 08 tập thể, 07 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen; 01 tập thể, 02 cá nhân được chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen; 01 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Khen.

          Song song với đó, công tác giáo dục lý luận chính trị và công tác phát triển, nâng cao chất lượng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cũng là nhiệm vụ rất quan trọng. Chính vì vậy, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy huyện thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở theo hướng nâng cao chất lượng, lựa chọn những đồng chí có năng lực, có kỹ năng, có uy tín đảm nhận công việc này. Hiện nay, toàn huyện có 02 báo cáo viên cấp tỉnh; 22 báo cáo viên cấp huyện; 127 báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc đảng bộ cơ sở.Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục lý luận chính trị, tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra, cụ thể đã tổ chức04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo; 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra; 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;01 lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới.

Một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

          Đồng chí Phạm Thị Tuyết Mai – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc trung tâm Chính trị huyện cho biết: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy huyện chỉ đạo, nâng cao công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương như: Tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên, qua hệ thống loa truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội, qua hội nghị sinh hoạt của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể….Tập trung định hướng các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt các nội dung sinh hoạt tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, mục đích là định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất…nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với nhân dân trong toàn huyện.

          Bên cạnh những kết quả đạt được công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện Chợ Mới cũng gặp những khó khăn nhất định trong quá trình triển khai thực hiện như: Đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo ở cơ sở 100% đều là kiêm nhiệm, không có cán bộ chuyên trách, không có phụ cấp nên việc dành thời gian cho công tác tuyên giáo chưa nhiều; Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ công tác học tập, tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng từ huyện đến cơ sở còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

          Tuy nhiên, nhờ tham mưu kịp thời, có hiệu quả của cơ quan chuyên trách, đội ngũ cán bộ tuyên giáo trên địa bàn có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên giáo, góp phần thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội; quốc phòng – an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra./.

Bài trướcNgày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khoá V
Bài tiếp theoHội nghị Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Mai Lạp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây