Huyện Chợ MớiI: Sau hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

     Sau hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với quan điểm “ Học tập và  làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả”, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội  trong huyện Chợ Mới  đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo sát với thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Mỗi việc làm thiết thực của các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã có sức lan toả, cổ vũ mạnh mẽ trong Đảng và nhân dân. Đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hoá sâu rộng, có tác động tích cực đến đời sống văn hoá, tinh thần của cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn huyện.

     Để đạt được những kết quả như vậy là do các cấp uỷ Đảng đã xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.  Việc triển khai các nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  được thông qua nhiều hình thức, trong đó đặc biệt chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt tại chi bộ hàng tháng, sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị.  Qua đó, việc tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị đã đạt những kết quả tích cực.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc triển khai, thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như:  việc sinh hoạt chi bộ, triển khai học tập có nơi còn mang tính hình thức; ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao; Hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thật sự phong phú, chưa có sức hút sâu rộng đối với nhiều đối tượng; Công tác phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành, đoàn thể chưa thật sự linh hoạt, đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát còn có những hạn chế nhất định.

     Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới  Huyện uỷ Chợ Mới đã tiếp tục chỉ đạo một số nội dung, quan điểm cụ thể như:

     Một là, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các phong trào lớn đang tổ chức triển khai tại địa phương, đơn vị. Trong sinh hoạt Đảng, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được xác định là giải pháp hàng đầu trong nhóm các giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4- khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

     Hai là, đặc biệt quan tâm, chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi  tập thể cơ quan, đơn vị và cá nhân. Để việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, có chất lượng, mỗi tập thể cơ quan, đơn vị cần xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ “cần làm ngay” để tích cực giải quyết triệt để.

     Ba là, xây dựng và niêm yết công khai các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức viên chức, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 1973- CT/TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện tôt những chuẩn mực đã được xác định thì mỗi tập thể, cá nhân cần đề ra những giải pháp tích cực nhất để quyết tâm thực hiện.

     Bốn là, trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW,  cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cần quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tập trung giải quyết ngay những vấn đề tồn tại, hạn chế đẫ được xác định qua kiểm điểm, đánh giá nhiệm vụ hàng tháng, hàng năm.

     Năm là, các cấp uỷ đảng, các cơ quan, đơn vị cần đánh giá sâu kết quả  những nhiệm vụ đã thực hiện trong các kỳ sinh hoạt, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu. Bằng nhữnghình thức phù hợp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương điển hình, những việc làm thiết thực, hiệu quả nhằm tạo sự lan toả tích cực trong địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Bài trướcỦy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoKỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây