Hoạt động giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND huyện Chợ Mới năm 2017

 

Quý I năm 2017, Ban Dân tộc HĐND huyện đã tiến hành giám sát việc triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định, cụ thể giám sát trực tiếp trên địa bàn 02 xã: Tân Sơn, Bình Văn và các đơn vị Bảo hiểm xã hội huyện, phòng Lao động Thương binh & xã hội; giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với 14 xã, thị trấn còn lại trong huyện.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện

trao đổi những thuận lợi, khó khăn với người dân tại

xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 Quý III năm 2017, Ban Dân tộc HĐND huyện đã tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; việc đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn và tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội tại một số thôn của 03 :Yên Cư, Tân Sơn, Quảng Chu.

 Quý IV năm 2017, Ban Dân tộc HĐND huyện đã tiến hành giám sát về tình hình đào tạo, dạy nghề và công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với UBND xã Mai Lạp, Nông Hạ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện và Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1956 của huyện, phạm vi thời gian giám sát từ 01/01/2016 đến 31/8/2017.

 Ban Dân tộc khảo sát việc thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTgngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; việc đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn và tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.

 Việc tổ chức giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND huyện Chợ Mới được triển khai theo các bước quy định tại Điều 80, Điều 81 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Để tuân thủ đúng nguyên tắc của hoạt động giám sát là không cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, Ban Dân tộc HĐND huyện luôn chủ động ban hành kế hoạch, đề cương giám sát sớm để đối tượng giám sát có thời gian xây dựng báo cáo.

Nội dung, chương trình giám sát của Ban Dân tộc được xây dựng theo từng năm. Đối tượng giám sát được Ban Dân tộc cân nhắc, lựa chọn những chủ đề giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm bức xúc, nổi cộm mà cử tri quan tâm, những vấn đề có ảnh hưởng tác động mạnh đến đời sống của nhân dân trong phát triển kinh tế  – xã hội ở địa phương để cùng nhau đưa ra những giải pháp tháo gỡ.Việc tiến hành giám sát được chuẩn bị chu đáo, đề cương giám sát, khảo sát được xây dựng chi tiết, tạo điều kiện cho cơ quan chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo đúng nội dung, yêu cầu giám sát, khảo sát.

Trong quá trình giám sát, Ban có mời đại diện các cơ quan chuyên môn có liên quan cùng tham gia. Các đơn vị được giám sát đã chủ động chuẩn bị báo cáo, bố trí thành phần làm việc với đoàn giám sát. Đối với các đơn vị, địa phương thực hiện giám sát gián tiếp thông qua việc xem xét báo cáo bằng văn bản, các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu.

 

Kết thúc các cuộc giám sát, Ban Dân tộc HĐND huyện đã báo cáo kết quả giám sát gửi Thường trực HĐND huyện và các đối tượng được giám sát đảm bảo thời gian theo quy định. Trong báo cáo chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan, kiến nghị đối với các địa phương, đơn vị được giám sát (Ban Dân tộc đã có 32 kiến nghị, sau các đợt giám sát, Ban thường xuyên theo dõi, đôn đốc cơ quan chức năng liên quan thực hiện các kiến nghị).Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện có hiệu quả phải kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, không dừng lại ở việc chỉ ra các ưu điểm, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục cho cơ quan đơn vị chịu sự giám sát mà điều quan trọng là đơn vị đó đã khắc phục, sửa sai khuyết điểm của mình như thế nào. Do đó, cần có chế độ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận của đoàn giám sát. 

 

Hoạt động giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND huyện Chợ Mới năm 2017

 

Thực hiện chương trình giám sát năm 2017 của HĐND huyện, Ban Dân tộc huyện đã tiến hành 02 cuộc giám sát, 01 cuộc khảo sát, trực tiếp tham mưu báo cáo kết quả từng cuộc giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện.

Quý I năm 2017, Ban Dân tộc HĐND huyện đã tiến hành giám sát việc triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định, cụ thể giám sát trực tiếp trên địa bàn 02 xã: Tân Sơn, Bình Văn và các đơn vị Bảo hiểm xã hội huyện, phòng Lao động Thương binh & xã hội; giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với 14 xã, thị trấn còn lại trong huyện.

Description: E:ANHANH GIAM SATIMG20170413100252.jpg

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện trao đổi những thuận lợi, khó khăn với người dân tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 Quý III năm 2017, Ban Dân tộc HĐND huyện đã tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; việc đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn và tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội tại một số thôn của 03 :Yên Cư, Tân Sơn, Quảng Chu.

 Quý IV năm 2017, Ban Dân tộc HĐND huyện đã tiến hành giám sát về tình hình đào tạo, dạy nghề và công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với UBND xã Mai Lạp, Nông Hạ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện và Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1956 của huyện, phạm vi thời gian giám sát từ 01/01/2016 đến 31/8/2017.

Description: E:ANHANH GIAM SATIMG20170831095407.jpg

 

Ban Dân tộc khảo sát việc thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTgngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; việc đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn và tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.

 Việc tổ chức giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND huyện Chợ Mới được triển khai theo các bước quy định tại Điều 80, Điều 81 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Để tuân thủ đúng nguyên tắc của hoạt động giám sát là không cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, Ban Dân tộc HĐND huyện luôn chủ động ban hành kế hoạch, đề cương giám sát sớm để đối tượng giám sát có thời gian xây dựng báo cáo.

Nội dung, chương trình giám sát của Ban Dân tộc được xây dựng theo từng năm. Đối tượng giám sát được Ban Dân tộc cân nhắc, lựa chọn những chủ đề giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm bức xúc, nổi cộm mà cử tri quan tâm, những vấn đề có ảnh hưởng tác động mạnh đến đời sống của nhân dân trong phát triển kinh tế  – xã hội ở địa phương để cùng nhau đưa ra những giải pháp tháo gỡ.Việc tiến hành giám sát được chuẩn bị chu đáo, đề cương giám sát, khảo sát được xây dựng chi tiết, tạo điều kiện cho cơ quan chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo đúng nội dung, yêu cầu giám sát, khảo sát.

Trong quá trình giám sát, Ban có mời đại diện các cơ quan chuyên môn có liên quan cùng tham gia. Các đơn vị được giám sát đã chủ động chuẩn bị báo cáo, bố trí thành phần làm việc với đoàn giám sát. Đối với các đơn vị, địa phương thực hiện giám sát gián tiếp thông qua việc xem xét báo cáo bằng văn bản, các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu.

Kết thúc các cuộc giám sát, Ban Dân tộc HĐND huyện đã báo cáo kết quả giám sát gửi Thường trực HĐND huyện và các đối tượng được giám sát đảm bảo thời gian theo quy định. Trong báo cáo chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan, kiến nghị đối với các địa phương, đơn vị được giám sát (Ban Dân tộc đã có 32 kiến nghị, sau các đợt giám sát, Ban thường xuyên theo dõi, đôn đốc cơ quan chức năng liên quan thực hiện các kiến nghị).Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện có hiệu quả phải kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, không dừng lại ở việc chỉ ra các ưu điểm, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục cho cơ quan đơn vị chịu sự giám sát mà điều quan trọng là đơn vị đó đã khắc phục, sửa sai khuyết điểm của mình như thế nào. Do đó, cần có chế độ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận của đoàn giám sát.

 

 

 

 

 

Bài trướcĐồng chí Bí thư huyện ủy chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng 2018
Bài tiếp theoĐẢM BẢO ANH NINH, AN TOÀN TRẬT TỰ XÃ HỘI NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây