Đẩy mạnh cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76 của Chính phủ và Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đồng Chí Lê Ngọc Quyến-Phó Chủ tịch UBND huyện trong một lần kiểm tra công vụ tại xã Cao Kỳ

          Với mục đích nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện, xây dựng nền tảng hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực, liêm chính, phục vụ nhân dân.  Cụ thể UBND huyện sẽ tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025. Có sự liên thông, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, hiệu quả. Gắn cải cách hành chính với cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Xác định rõ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Quán triệt sâu rộng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đối với sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện.

          Về cải cách thể chế: Sẽ nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương về nền hành chính nhà nước, trọng tâm là thể chế về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển. Nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tập trung ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; tạo bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật tại huyện Chợ Mới. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách, kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt gắn kết với quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Đổi mới công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị -xã hội, xã hội-nghề nghiệp và cộng đồng trong phản biện và giám sát thi hành pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

         Về cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy: Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt 90% trở lên. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt 85% trở lên. Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 30%, 20%, 15%; giai đoạn 2022 – 2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; giao biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp đảm bảo theo đúng quy định. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%; mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%. Tiếp tục rà soát sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định. Giảm 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

         Về cải cách chế độ công vụ, tài chính công: 100% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm. 100% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; phấn đấu từ 80% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên. 100% cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ về tài chính. Triển khai quy định về đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước theo hướng đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động tích cực của ngân sách địa phương. Đến năm 2025, tiếp tục duy trì 01 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên.

         Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số: 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 80% cuộc họp của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể (trừ các cuộc họp mật) được tổ chức trực tuyến. 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử; 60% các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không phải cung cấp lại. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% đơn vị hành chính cấp xã, trên 80% hộ gia đình; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh. 100% TTHC có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; 50% TTHC của huyện thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết đạt từ 50% trở lên. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

         Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh: Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh trong những năm tới; tăng cường hiệu quả công tác thu hút đầu tư trong và ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung cải thiện các chỉ số chưa bền vững, chỉ số xếp hạng thấp; chỉ số thành phần ít được cải thiện hoặc suy giảm như: chi phí thời gian, chi phí không chính thức,…Cải thiện mạnh mẽ các chỉ số thành phần của chỉ số Cải cách hành chính, nâng dần vị trí xếp hạng chỉ số Cải cách hành chính của huyện, hướng tới hàng năm nằm trong 3 đơn vị đứng đầu so với các địa phương trong tỉnh.

 Tiếp công dân tại Bộ phận một cửa của UBND xã Thanh Thịnh

          Với những mục tiêu như trên, huyện Chợ Mới cũng đã đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện. Trong đó đặc biệt trú trọng đến công tác chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP, Nghị quyết số 08-NQ/TU và Kế hoạch số 60-KH/HU trong phạm vi quản lý của mình, trong đó phải xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực và phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của cơ quan thường trực và các cơ quan chủ trì. Có cơ chế phối hợp, thống nhất, phân công trách nhiệm, thẩm quyền cụ thể giữa các cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp triển khai các nội dung để bảo đảm Nghị quyết số 76/NQ-CP, Nghị quyết số 08-NQ/TU và Kế hoạch số 60-KH/HU được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch để kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thực hiện. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến quán triệt để mọi cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp nhận thức đúng, đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP, Nghị quyết số 08-NQ/TU và Kế hoạch số 60-KH/HU. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức đánh giá, xác định chỉ số CCHC hằng năm của các cơ quan hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá. Tìm sáng kiến, giải pháp thiết thực hiệu quả trong chỉ đạo, thực hiện nâng cao công tác CCHC trên địa bàn huyện. Khen thưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC; kiểm điểm, phê bình cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm trong triển khai thực hiện. Tổ chức họp Ban chỉ đạo CCHC của huyện định kỳ 6 tháng và năm. Chú trọng thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC, trong đó trọng tâm là cải cách TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng chính quyền điện tử.

          Trong Kế hoạch UBND huyện Chợ Mới cũng yêu cầu các đơn vị,  địa phương phải ban hành Kế hoạch cụ thể của đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện. Trong đó, yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc xác định theo lộ trình và có phân công cụ thể, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian quy định. Kế hoạch của cơ quan, đơn vị ban hành phải gửi về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bài trướcChợ Mới thực hiện tốt Đề án số 07 của Tỉnh ủy về việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng
Bài tiếp theoĐảng uỷ Quân sự huyện đẩy mạnh Học tập và làm theo Bác

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây